Kompaniýanyň tertibi

Biz hakda

152773188

2012-nji ýylda esaslandyrylan kärhana orta we ýokary derejeli duş kelleleri, LED duş kelleleri, duş baş otaglary, duş otaglary, duş panelleri, kranlar, duş otaglary, hammam enjamlary we ş.m. öndürmekde ýöriteleşendir.

Gözleg we ösüş, önümçilik, hil gözegçiligi we satuwdan soňky hyzmatlary öz içine alýan kepillik ulgamy bar.

Önümleri esasan Europeewropa, ABŞ, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we ş.m. eksport edilýär, kärhana dünýä belli sanitariýa markalarynyň OEM hyzmatdaşyna öwrüldi.

Orta we ýokary önümleri öndürmäge ünsi jemleýän kärhana, hilini mukdardan öňe sürýär we poslamaýan polatdan arassaçylyk enjamlary pudagynyň iň gowulary bolmak maksady bilen köpden bäri özbaşdak marka bahasyny ösdürmäge bagyşlanýar.

“Owadan, ýokary derejeli, ekologiýa taýdan arassa, sagdyn we çydamly” hammamlary gurmagy maksat edinýär we rahat suwa düşýän we durmuşyndan lezzet alýanlara bagyşlanýar.“Chengpai” önümleri bilen günüň ýadawlygyny islän görnüşiňizden aýyrmak üçin garaňky asmanyň spreýiniň ýagyşyny alyp bilersiňiz.Diňe oňaýly we oňaýly “Chengpai” duşundan lezzet alyň we hezil bilen dynç alyň!

Kompaniýanyň medeniýeti

Çengpaýyň çig mal saýlamak üçin gaty berk standartlary bar.Poslamaýan polatdan ýasalan panelleriň hemmesi 304 poslamaýan polatdan ýasalan we gurşun, hrom, elektroplirlenen örtük, zäherli maddalar we hapalaýjy maddalar ýok.Sagdyn we zäherli däl önümleri energiýa tygşytlaýjy we Europeanewropa ýurtlarynyň we ABŞ-nyň daşky gurşawy goramak standartlaryna laýyk gelýär.

Bütewilik amallary we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy ýörelgesine esaslanyp, Çengpaý Hytaýyň we daşary ýurtlaryň esasy söwda dükanlaryna girdi.Önümlerini Gamburgda, Milanda, Londonda, Florida, Kanada, Fransiýa, Belgiýa, Eastakyn Gündogar we Günorta-Gündogar Aziýanyň ýurtlarynda tapyp bilersiňiz.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?